Асахан

Абдул Джалил-шах I ибн Искандар ( -1630-16??) Пинангаван
Саид-шах I ибн Абдул Джалил ( -16??-17??)
Мухаммед Мархум-шах I ибн Саид ( -17??-1760)
Абдул Джалил-шах II ибн Мухаммед Мархум ( -1760-1765)
Дева-шах I ибн Абдул Джалил ( -1765-1805)
Саид Муса-шах I ибн Дева ( -1805-1808)
Мухаммед Али-шах I ибн Дева ( -1808-1813)
Мухаммед Хусайн Рахмат-шах I ибн Мухаммед Али (1806-1813-10.II.1859)
Ахмад-шах I ибн Мухаммед Хусайн Рахмат (1830-1859-27.VI.1888)
Мухаммед Хусайн Рахмат-шах II ибн Мухаммед Адиль (1862-1888-7.VII.1915)
Абдул Джалил Рахмат-шах III ибн Мухаммед Хусайн (5.X.1906-1915-1946-6.IV.1980)